ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Az adatkezelő és a személyes adatok

Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő („Adatkezelő” vagy „mi”) a látogató által a www.hasznaltauto.peugeot.hu oldal személyes adatok megadására szolgáló valamely felületén kiválasztott, a Peugeot Minőségi Használt Autók programban („Program”) résztvevő Peugeot márkakereskedés, vagy egyéb partner (a továbbiakban együtt: „Partner”).

Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.


2. Elérhetőségünk kérdések vagy problémák esetén

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéről (amennyiben rendelkezik ilyennel) az adott Partner weboldalán tájékozódhatnak a látogatók:

 • Fábián Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.www.fabian.hu 1113 Budapest, Jászóvár u. 1
 • Pásztor Tamás és Társa Kft.www.pasztorcsoport.hu 2112 Veresegyház, Szadai út 8.
 • Emil Frey Magyarország Kftwww.emilfrey.hu 1194 Budapest, Mogyoródi út 34-40
 • Hovány Carolion Kft.www.hovany.hu 6000 Kecskemét, Szent László krt. 68
 • ICL Autó Kft.www.inicial.hu 9028 Győr, külső Veszprémi út 6

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérdései, kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az Adatkezelő fentiekben megjelölt illetékes adatvédelmi tisztviselővel vagy a P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.) mint adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjével a lenti elérhetőségeken:


PETERKA & PARTNERS Iroda, amelynek elérhetőségei a következők:

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.

Telefonszám: +36 1 235 1090

E-mailcím: dpo@peterkapartners.hu


Ha bármilyen egyéb kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, hogy írjon a P Automobil Import Kft.-nek mint adatfeldolgozónak a kapcsolat@p-automobil-import.hu email címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.


3. A személyes adatok forrása

Az Ön személyes adatait az Adatkezelőnek közvetlenül Ön adja meg a www.hasznaltauto.peugeot.hu személyes adatok megadására szolgáló valamely felületén.


4. A személyes adatok tárolásának helye

Személyes adatait az Adatkezelő elektronikusan az általa vagy adatfeldolgozója által üzemeltetett szervereken tárolja, papíralapon pedig székhelyén, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozójánál.


5. Az adatkezelések célja és jogalapja

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben ezeket a személyes adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll.


6. Az adatkezelések időtartama

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.

Amennyiben az adott Partner mint adatkezelő honlapján található adatkezelési szabályzata eltérően nem szabályozza, az adatkezelések időtartama a következő:

Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását, vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.

Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra a személyes adatok tárolását (ideértve pl. egyes dokumentumok megőrzését), akkor a személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk.

Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek között

 • a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve
 • az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, amelyeket főszabály szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.

Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés időtartamáról.


7. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatai nem hozzáférhetők bárki számára. Szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül (pl. amikor adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból) ki férhet hozzá a személyes adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik. Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozó vagy döntéselőkészítő szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá a személyes adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön személyes adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk személyes adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesítsük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén.


Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy a P Automobil Import Kft., illetve a Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17.) a www.hasznaltauto.peugeot.hu oldal üzemeltetésében, illetve a személyes adatok felvételében és Adatkezelőhöz továbbításában adatfeldolgozói minőségben működik közre.


Adatfeldolgozóként működnek közre továbbá az adott Partner mint adatkezelő honlapján található adatkezelési szabályzatában feltüntetett adatfeldolgozók.8. Az Ön jogai

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg, amelyekről alapvetően az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve bizonyos esetekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezik.


Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkeiben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjuk.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.


A hozzáférés joga:

Ez a jog lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos lényeges információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk többek között az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).


A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.


A hozzájárulás visszavonásához való jog:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelések jogalapját alább minden esetben feltüntetjük.


Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes jogszabályban meghatározott esetekben kezelhetjük. Az Ön kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy az Önnel megkötött, illetve megkötendő szerződés teljesítésével függ össze, és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tőlünk tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) megkapja és ezeket Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


A tiltakozáshoz való jog:

Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el. Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztétel joga az adatvédelmi hatóságnál:

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy álláspontját minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


Bírósághoz fordulás joga:

Az Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhat. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.


9. Az Adatkezelési tájékoztató módosításai és elérhetősége

A jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor frissíthetjük, módosíthatjuk, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. Az Adatkezelési tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített Adatkezelési tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.


Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja:

2022. május 3.

AJÁNLATKÉRÉS

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön cégének neve
 • az Ön email címe
 • az Ön telefonszáma

Gépjárműadatok

 • Márka
 • Modell
 • Karosszéria
 • Autófelvásárlásra vonatkozó ajánlatkérés esetén az érintett gépjármű egyéb paraméterei (üzemanyag, teljesítmény, felszereltség, km állás, évjárat, szín, autó származása, extrák)

Egyéb adatok

 • Irányítószám
 • Ön által választott Partner
 • Az Ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve Önnel kommunikálni.


3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, ajánlatkérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.


4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamára az adott Partner mint adatkezelő honlapján található adatkezelési szabályzatban foglaltak irányadóak.


5. Az adatok címzettjei

Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbítjuk az importőr, illetve gyártó felé. Ha az érdeklődés finanszírozási kérdéseket is érint, az adatokat továbbítjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.


BEJÖVŐ KAPCSOLATFELVÉTEL

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

 • az Ön vezeték- és keresztneve
 • az Ön email címe
 • az Ön telefonszáma

Egyéb adatok

Ön által választott Partner

 • Az Ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve Önnel kommunikálni.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre akár telefonon vagy az interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

4. Az adatkezelés időtartama

Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

5. Az adatok címzettjei

Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbítjuk az importőr, illetve gyártó felé. Ha az érdeklődés finanszírozási kérdéseket is érint, az adatokat továbbítjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.


WEBOLDAL LÁTOGATÓK (COOKIE-SZABÁLYZAT)

Weboldalunkon (https://www.hasznaltauto.peugeot.hu) tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) helyez el számítógépe internetes böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

A következő típusú sütiket helyezheti el webszerverünk az Ön berendezésén:

Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.


A cookie-kkal végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén.

A cookie-k felhasználók általi kezelése

A sütiket a felhasználók bármikor eltávolíthatják internetes böngészőjük Beállítások menüjében. A felhasználók továbbá ugyanitt beállíthatják a sütik használatának engedélyezését és tiltását. Ennek részletes módját az Ön által használt böngésző működési dokumentációja tartalmazza.